Model d’al·legació

Pots descarregar-te el model d’al·legació en format Open Office i/o PDF.

A la capçalera s’ha d’incloure: nom complet, DNI, domicili, població i codi postal. Al peu: data i signatura.

Si vols enviar l’al·legació per correu postal, pots fer-ho a:

División de Calidad y Medio Ambiente de ENAIRE
Avenida de Aragón, 330 (Parque Empresarial Las Mercedes)
28022 Madrid

AL·LEGACIONS

Jo, _________________________________, major d’edat, amb DNI núm. _________________ i domicili a __________ al carrer _________________________, codi postal __________.

Vista la informació pública relativa al projecte «Ampliación y remodelación del Área Terminal. Aeropuerto de Palma de Mallorca», anunciada al BOE núm. 17 de dilluns 9 de gener de 2020, i els plecs de prescripcions tècniques dels quatre projectes que se’n deriven,

EXPÒS

 • Que l’Exposició Pública s’ha iniciat quan els quatre projectes esmentats ja es trobaven en fase de licitació, el que demostra la poca predisposició d’ENAIRE per admetre les possibles al·legacions que se’n derivin. Que l’Avaluació d’Impacte Ambiental es basa en el trànsit previst per a l’any 2025, any de finalització de les obres. Un trànsit que, s’executi o no el projecte en qüestió, es produirà de tota manera. Per tant, s’entén que el punt de partida inicial per avaluar l’impacte de l’ampliació no és vàlid.
 • Que l’Avaluació d’Impacte Ambiental no indica quines seran la capacitat i el trànsit aeroportuaris resultants de les obres d’ampliació: sols explica que permetrà absorbir el trànsit dels propers 20 anys, sense indicar quin serà aquest.
 • Que l’Avaluació d’Impacte Ambiental no inclou un estudi de la càrrega humana que pot suportar Mallorca.
 • Que l’augment de trànsit previst afectarà negativament la salut dels veïns i veïnes de les instal·lacions aeroportuàries a causa de l’increment del renou i de la petjada acústica provocada per l’augment del trànsit.
 • Que des de fa diversos anys l’illa de Mallorca, durant la temporada alta, suporta una elevada pressió humana que resulta en episodis de massificació i saturació d’infraestructures: carreteres, depuradores, etc.
 • Que el model turístic balear dona símptomes d’haver tocat sostre en matèria laboral i econòmica segons ha manifestat el Govern de les Illes Balears i entitats sindicals com Comissions Obreres de les Illes Balears.
 • Que els Governs estatal i balear han declarat l’emergència climàtica i la seva voluntat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Per tot això,

SOL·LICIT

Que es retiri el projecte i s’anul·lin els processos de licitació que se’n deriven pels següents motius:

 1. S’han ocultat les vertaderes intencions del projecte (fer créixer la capacitat operativa i el trànsit de l’aeroport) a les institucions i al poble de Mallorca.
 2. No s’indica quin seria l’augment de capacitat i trànsit que se produiria a causa de l’execució del projecte.
 3. No s’ha obert cap debat ni consulta pública sobre si es volen ampliar la capacitat i el trànsit de la principal porta d’entrada a l’illa.
 4. S’incrementaran els habitatges afectats pels renous que produeix l’activitat aèria, quan actualment ni tan sols s’han insonoritzat el 40% d’aquestes vivendes.
 5. No s’han mesurat les conseqüències que tendria un augment de la pressió humana a Mallorca, una illa fràgil amb un territori limitat.
 6. No s’han considerat la massificació i saturació que pateix l’illa de Mallorca durant la temporada alta, pel que l’illa no pot suportar més pressió humana.
 7. No s’han considerat l’Emergència Climàtica declarada pels Govern estatal i el balear: l’ampliació de l’aeroport augmentaria les emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’aviació i d’altres d’activitats relacionades amb el turisme: transport per carretera, generació elèctrica, gestió de residus, etc.
 8. No s’han considerat els indicis d’esgotament del model socioeconòmic de l’illa, basat en el monocultiu turístic: l’ocupació no creix, la renda mitjana cau, la desigualtat social augmenta, etc.

Que, en qualsevol cas, no s’aprovi cap projecte destinat a ampliar la capacitat operativa i el trànsit de l’aeroport de Palma ja que l’illa no podria suportar-ho.

Mallorca, a ___ de _____________ de 2020._________________________

DIVISIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE ENAIRE